Otázky a odpovede

Prečo si vybrať našu spoločnosť na zastupovanie?

 

  • Sme renomovaná firma s expertmi v oblasti obchodného, trestného práva
  • Sme zavedená firma, ktorá je niekoľko rokov na trhu
  • Nájdete nás vždy na jednom mieste (nenaletíte tak podvodníkom)
  • Rešpektujeme právo na súkromie ( 100% diskrétnosť )
  • Poradíme Vám ako vyriešiť 99% problémov, ktoré považujete za neriešiteľné

V prípade, že považujete niektoré informácie či oznámenia za skutočne dôležité a zaujíma Vás viac? Môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Zrieknutie sa právnej zodpovednosti

Tieto web stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o presnosť a úplnosť poskytnutých informácií, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame se za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).

 

Výklady niektorých pojmov

Správca konkurznej podstaty

Správca konkurznej podstaty je prvý stupeň pred možným konkurzom!
Konkurzné konanie je všeobecne akékoľvek osobitné súdne konanie, ktorého predmetom je prerokovanie úpadku a jeho riadenie. V SR sa pojmom konkurzné konanie znamená v súčasnosti konania podľa insolvenčného zákona. Konkurzné konanie je druhom občianskeho súdneho konania. Jeho charakteristickou osobitosti je to, že v sebe zahŕňa prvky riadenia nalézacího, tak aj vykonávacieho konania. K tomu, aby konkurzné konanie mohlo prebehnúť netreba exekučného titulu (nejde u univerzálne exekúciu). Podmienky, ktoré sú potrebné, aby toto konanie mohlo prebehnúť, sa zisťujú v jeho rámci a pokračuje sa potom realizáciou potrebných opatrení. Týka sa vždy určitých situácií, ktoré vyžadujú, aby im boli prispôsobené aj hmotnoprávne princípy i procesné zásady. Cieľom konania je dosiahnuť majetkového usporiadania medzi väčším počtom subjektov, ktoré by krízovú situáciu prekonalo (sanačné riešenie) alebo z nej vyvodilo potrebné dôsledky (likvidačný riešenia). Nemá povahu kontradiktórneho riešenie sporu o právo medzi stranami, ide o usporiadanie majetkových pomerov väčšieho množstva subjektov. Uplatňuje sa zásada par conditio creditorium = rovnaké podmienky pre veriteľov, avšak v niektorých právnych úpravách sú určité výnimky - určité skupiny veriteľov majú zvýhodnené postavenie podľa druhu pohľadávok.

 

Veriteľ

Veriteľ je z 98% príčinou Vašich najväčších problému? Veriteľ je subjekt práva oprávnený zo záväzkového právneho vzťahu požadovať plnenie od dlžníka. Veriteľ má pohľadávku za dlžníkom, dlžník má dlh voči veriteľovi.

Označenie veriteľ vzišlo zo skutočnosti, že požičiavajúcej osoba verila, že jej dlžník dlžnú sumu splatí. Viac ako 50% veriteľov - u ktorých nie je uspokojená pohľadávka sa snaží na súčasnom managementu nájsť trestnú zodpovednosť!

 

Finančný úrad

Viete pod aký finančný úrad spadáte? A čo Vám hrozí? Finančné úrady totiž môžu bez súdnych líčenie nariadiť Exekúciu, odstaviť Májek a začať kontrolné či vytýkací konania!

Finančné úrady sú územne organizačné jednotky pre správu daní, sú riadené príslušnými finančnými riaditeľstvami. Finančné riaditeľstvo a finančné úrady boli zriadené v roku 1991. Finančné riaditeľstvo ak nim príslušné finančné úrady tak tvoria sústavu finančných orgánov. Za činnosť je zodpovedný riaditeľ príslušného finančného úradu.
 

Finančné úrady sa zaoberajú týmito činnosťami

    - Vykonávajú správu daní, odvodov a preddavkov na tieto príjmy
    - Finančné úrady vykonávajú konanie o priestupkoch v oblasti svojej pôsobnosti
    - Finančné úrady vyberajú poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
    - Spravujú dotácie
    - Ukladajú pokuty
    - Rozhodujú o výške pohľadávky na daniach, a nimi spravovaných príjmoch
    - Na základe poverenia Ministerstvom financií finančné úrady poskytujú medzinárodnú pomoc pri správe daní a vykonávajú vymáhania peňažných pohľadávok

V prípade, že považujete niektoré informácie či oznámenia za skutočne dôležité a zaujíma Vás viac? Môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zrieknutie sa právnej zodpovednosti

Tieto web stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o presnosť a úplnosť poskytnutých informácií, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame se za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti). 

Orientačný cenník služieb - Odkúpenie - Spoločností SK

 

  • Poradenstvo v odbore ekonómie, obchodného práva, risk manažmentu

1 hodina za konzultácie a pracovné úkony: od 20 EUR do 100 EUR (podľa potrebnej odbornosti a špecializácie)

  • Likvidácia spoločnosti

Cena je dohodou (zaleží na likvidite firmy)

  • Sprostredkovanie predaja předlužených firiem

Cena nemožno stanoviť, spravidla je cena stanovená len za notársky zápis. Evidujeme aj prípady, keď klient dostane prostriedky za spoločnosti a to i s ohľadom na pasívnu výkazy súvahy.

V prípade, že považujete niektoré informácie či oznámenia za skutočne dôležité a zaujíma Vás viac? Môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zrieknutie sa právnej zodpovednosti

Tieto web stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o presnosť a úplnosť poskytnutých informácií, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame se za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).