O nás

Spoločnosť sa tiež zaoberá komplexným riešením dlhu na nehnuteľnosti, vyplatením exekúcií, dražieb, nevýhodných zástav apod.

Preferujeme jednoznačne individuálny prístup ku klientovi a maximálna znalosť jeho špecifických problémov. Z hľadiska zákazníka je preto podľa nášho názoru najvýhodnejšej dlhodobá spolupráca a kombinácia viacerých nami ponúkaných produktov. Tento postup našim klientom ponúka značné finančné a časové úspory a maximalizáciu využitia dostupných informácií. Sme schopní prevziať Vašu zadlženú, stratovú, problémovú či inak nepohodlnú firmu, odkúpime celý obchodný podiel alebo zaistíme zmenu štatutárnych orgánov, popr. zmenu názvu spoločnosti či zmenu sídla.
 

 • nákup a predaj spoločností
 • revitalizácia, reštrukturalizácia, krízové ​​riadenie firiem, správa a likvidácia spoločností
 • zastupovanie pred úradmi alebo veriteľmi
 • zabezpečíme sídlo v Bratislave, Nitre, Žilině


Reštruktualizácie a krízový manažment 

 • prevedenie due dilligence
 • identifikáciu finančných, riadiacich a personálnych nedostatkov
 • návrh a vlastnú realizáciu zmien
 

AKVIZÍCIE ( jedná sa o prevzatie stratovej a nevýkonné spoločností )

okamžite za Vás prevezmeme 

 • riadenie a bežný chod spoločnosti
 • vedenie účtovníctva a správu majetku
 • personálnu agendu
 • rokovania s veriteľmi
 • organizáciu valných zhromaždení
 • problémy s likvidáciou a konkurzným konaním


Odkúpenie firiem 

Odkúpenie podniku je vždy individuálnou záležitosťou. Kontakt pre dohodnutie schôdzky spolocnostSK@azet.sk

Pripravte so sebou na rokovania tu uvedené dokumenty (v kópiách), ak ich máte k dispozícii, vzhľadom k značnému urýchleniu procesu analýzy.

 • výpis z obchodného registra
 • stanovy spoločnosti vrátane nasledujúcich zmien a dodatkov
 • najaktuálnejšie účtovná uzávierka
 • najaktuálnejšie konsolidovaná uzávierka
 • zoznam záväzkov s uvedením sumy, adresy, IČO, dôvodovzoznam pohľadávok s uvedením sumy, adresy, IČO, dôvodov
 • súpis záväzkov a pohľadávok neuvedených v účtovníctve
 • zoznam záväzkov a pohľadávok voči spoločnostiam v skupine
 • zoznam nehnuteľností, ktoré spoločnosť vlastní ak nim všetky prísl. dokumenty ( nadobúdací doklad, znalecký posudok, výpis z listu vlastníctva, nájomnú zmluvu a iné )
 • inventárny zoznam nehnuteľného majetku, zásob, tovaru, vrátane majetku vedeného v operatívnej evidencii ( účtovne i daňovo odpísaného )
 • úverové zmluvy, potvrdenie banky o výške úveru, záložnej zmluvy
 • leasingovej zmluvy
 • právne aktivity v iných spoločnostiach - aktuálny výpis z OR a SCP
 • zoznam zamestnancov a záväzkov voči nim
 • zoznam nájomných zmlúv
 • zoznam licencií, patentov a iných práv
 • súpis záväzkov voči orgánom štátnej správy
 • poznámka vedených súdnych sporov, návrhov na konkurz, exekúcií a pod., Vr. kópií dokumentov
 • podnikateľský zámer

Likvidácia firiem

Príďte so všetkou dokumentáciou a my Vám zadarmo navrhneme najvhodnejšiu formu likvidácie Vašej obchodnej spoločnosti alebo firmy, prípadne Vám osvetlíme sled, parametre a náročnosť jednotlivých konkrétnych úkonov.

V prípade, že považujete niektoré informácie či oznámenia za skutočne dôležité a zaujíma Vás viac? Môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Alebo ak by ste teda prejavili záujem o kúpu niektorej z ponúkaných spoločností, ktoré sme klientovi vyriešili alebo od neho prevzali, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Zrieknutie sa právnej zodpovednosti

Tieto web stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o presnosť a úplnosť poskytnutých informácií, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame se za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).

 

Krízové riadenie akokoľvek zadlžených, stratových či inak předlužených spoločností  Odkúpenie - spoločností | SK