Zmeny dokumentov českých akciových spoločností, spoločností s ručením obmedzeným a družstiev

10.03.2017 07:30
Nezabudnite prispôsobiť dokumenty týkajúce sa akciových spoločností, spoločností s ručením obmedzeným, družstiev a to novému zákonu o korporáciách v Českej republike. Firmy majú povinnosť do konca júna prispôsobiť firemné listiny novému zákonu o korporáciách.
 
Ktoré dokumenty je potrebné upraviť? A týkajú sa tieto zmeny vašej firmy? V článku sa zameriame na spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.
 
Uspôsobenie firemných listín u s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným by sa predovšetkým mala sústrediť na súlad spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny s novým zákonom o korporáciách.
 
Spoločenská zmluva ( zakladacia listina ) musí obsahovať náležitosti stanovené novým zákonom :
- firmu spoločnosti
- predmet podnikania alebo činnosti spoločnosti
- určenie spoločníkov uvedením mena a bydliska alebo sídla
- určenie druhov podielov každého spoločníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoľuje ak spoločenská zmluva vznik rôznych druhov podielov
- výšku vkladu alebo vkladov pripadajúcich na podiel alebo podiely
- výšku základného imania
- počet konateľov a spôsob ich rokovania za spoločnosť
 
Ak sa jedná o novo založenú spoločnosť , musí firemné listiny obsahovať :
- jednodňové sterilizačné povinnosť zakladateľov, vrátane lehoty na jej splnenie údaj o tom, koho zakladatelia určujú konateľom alebo konateľovi, prípadne členmi iných orgánov spoločnosti, ktorí majú byť podľa tohto zákona volí valné zhromaždenie
- určenie správcu vkladov
- u nepeňažného vkladu jeho opis, jeho ocenenia, sumu, ktorú sa započítava na emisný kurz, a určenie osoby znalca, ktorý vykoná ocenenie nepeňažného vkladu
" V praxi to pre firmy znamená vziať súčasnú zmluvu a skontrolovať, či obsahuje vyššie uvedené náležitosti, " radí nezávislý daňový poradca.
 
Ak nie je tomu tak, je spoločnosť povinná urobiť patričné ​​zmeny, doplniť a podať zmenené údaje na obchodný register najneskôr do šiestich mesiacov od platnosti nového zákona a to do 30. júna 2014 .
 
Ktoré listiny musia upraviť akciovej spoločnosti ?
Pri firemných listín akciových spoločností platí to isté ako v prípade spoločností s ručením obmedzeným. Aj v tomto prípade platí termín vykonania zmien do 30. júna tohto roka.
 
Zmeny sa týkajú predovšetkým stanov, ktoré musia obsahovať :
- firmu a predmet podnikania alebo činnosti
- výšku základného imania
- počet akcií, ich menovitú hodnotu, určenie, či a koľko akcií bude znieť na meno alebo na majiteľa, alebo či budú vydané ako zaknihované cenné papiere, údaj o obmedzení prevoditeľnosti akcií, alebo či sú akcie imobilizované
- ak majú byť vydané akcie rôznych druhov, ich názov a opis práv s nimi spojených
- počet hlasov spojených s jednou akcií a spôsob hlasovania na valnom zhromaždení
- údaj o tom, ktorý zo systémov vnútornej štruktúry spoločnosti bol zvolený, a pravidlá určenie počtu členov predstavenstva alebo dozornej rady
 
Firemné listiny novo zakladanej spoločnosti musí navyše obsahovať :
- údaje o tom, koľko akcií ktorý zakladateľ upisuje, za aký emisný kurz, spôsob a lehotu na splácanie emisného kurzu a akým vkladom bude emisný kurz splatený
- v akej výške musí byť splatený základný kapitál k okamihu vzniku spoločnosti vtedy, ak bude emisný kurz akcií plnený nepeňažnými vkladmi, meno vkladateľa, opis nepeňažných vkladov, ako aj počet, menovitú hodnotu a druh akcií, ktoré sa za tento nepeňažný vklad vydajú, ich formu alebo údaj, že budú vydané ako zaknihované cenné papiere, a určenie znalca, ktorý vykoná ocenenie nepeňažného vkladu
- určenie ceny nepeňažných vkladov pri založení spoločnosti
- aspoň približnú výšku nákladov, ktoré v súvislosti so založením spoločnosti vzniknú
- údaj o tom, koho zakladatelia určujú členov orgánov spoločnosti, ktorí majú byť podľa stanov volí valné zhromaždenie
- určenie správcu vkladov vtedy, ak majú byť vydané akcie ako zaknihované cenné papiere, čísla majetkových účtov, na ktoré majú byť zaknihované akcie vydajú
 
" Najdôležitejšou novinkou u akciových spoločností je zavedenie možnosti tzv. Monistického systému, čo v praxi znamená možnosť sústredenia moci riadiace, kontrolné a vlastnícke v jedných rukách. " To bude zrejme veľká úľava pre akciové spoločnosti vlastnené a riadené jednou osobou, ktoré doteraz aby vyhoveli zákonu zriaďovali umelo vytvorené orgány spoločnosti ( predstavenstvo, dozorná rada ), " upresňuje nezávislý daňový poradca.
 
Sankcie za neprispôsobenie firemných listín
Ak neupraví firmy a spoločnosti svoje listiny podľa nového zákona o korporáciách, registrový súd ich k tomu vyzve a stanoví vo výzve dodatočnú lehotu na splnenie tejto povinnosti. Akonáhle spoločnosť neupraví firemné dokumenty počas dodatočnej lehoty bez potrebných úprav, môže súd zrušiť obchodnú korporáciu a nariadiť likvidáciu spoločnosti. Skontrolujte si preto, či ak vaše firemné listiny obsahujú zákonom nariadenej informácie .