Založenie s.r.o. po prijatí Eura

01.10.2011 07:00



Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným má niekoľko krokov. V tomto článku  stručne popíšeme založenie s.r.o. po roku 2009, teda po prijatí Eura.


1.     Najskôr je nutné spísať spoločenskú zmluvu (v prípade viacerých spoločníkov) , alebo zakladateľskú listinu u jedno-osobovej s.r.o. Toto sa dá urobiť u právnika, alebo jednoducho svojpomocne s použitím vzorov z internetu. Potrebujete 1 zmluvu pre každého spoločníka, 1 do archívu spoločnosti, 1 do živnostenského registra, 2 do obchodného registra.

2.     Spísať vyhlásenie správcu vkladu: správca vkladu (ustanovený zo spoločníkov) preberie od spoločníkov jednotlivé vklady ( minimálne 5000 Eur ) a vypíše vyhlásenie správcu vkladu.

3.     Určiť podpisový vzor konateľov.

4.     V prípade jednoosobových s.r.o. je potrebné treba spísať vyhlásenie o tom, že nie ste jediným spoločníkom v inej spoločnosti.

5.     Úradné overenie podpisov na spoločenskej zmluve na matrike, alebo u notára

6.      Vybavenie živnostenských listov: registrácia na živnostenskom úrade prebehne podobne ako pri zakladaní živnosti. Treba si však priniesť jednu kópiu spoločenskej zmluvy, súhlas vlastníka nehnuteľnosti v ktorej budete mať sídlo spoločnosti. Tlačivo registrácie živnosti nebude pre fyzickú, ale pre právnickú osobu.

7.     Vypísanie formuláru: návrh na zápis s.r.o. a úradné overenie podpisov na návrhu.

8.     Zápis spoločnosti do obchodného registra na podateľni na príslušnom obchodnom súde


Pri zápise do obchodného registra budete potrebovať tieto dokumenty:

tlačivo návrh na zápis s.r.o. (notársky overené podpisy),

2x spoločenská zmluva (notársky overené podpisy),

2x overené kópie ŽL (alebo výpis zo živnostenského registra),

2x vyhlásenie správcu vkladu,

2x súhlas majiteľa nehnuteľnosti s tým, že bude využívaná ako sídlo spoločnosti

2x podpisový vzor konateľov,

2x vyhlásenie jediného spoločníka (iba pre jednoosobovú s.r.o.),

331 EUR kolok
 

9.       Po založení spoločnosti je potrebé ju registrovať na daňovom úrade pre daň z príjmu (prípadne aj pre DPH, ak sa rozhodnete byť platcom DPH), ktorý pridelí Daňové identifikačné číslo (DIČ), prípadne identifikačné číslo pre platby DPH. Pri registrácii je potrebné uviesť číslo účtu spoločnosti, teda pre ňou si treba založiť účet v banke.

Návrh na zápis je dobré vypísať až po vydaní ŽL, keďže je do neho potrebné napísať aj predmety činností. Tie sa môžu zmeniť pri registrácii živnosti oproti vašim pôvodne vybraným. Pri väčšom počte ŽL (predmetov podnikania) nemusíte robiť ich overené kópie. Je potrebné predložiť dve kópie živnostenského listu (za jeden výpis sa platí poplatok 3 EUR).

Sídlo spoločnosti: ak plánujete mať sídlo firmy u seba doma, u rodičov a podobne, potrebujete súhlas vlastníka (spoluvlastníkov), čiže vás, rodičov, alebo manželky. Ak plánujete sídlo v prenajatej kancelárii, tak súhlas vlastníka bude vaša nájomná zmluva s ním, s uvedením, že vlastník súhlasí so zriadením sídla (nie len prevádzky, kancelárie). Niektoré obchodné súdy požadujú aj list vlastníctva majiteľa nehnuteľnosti.

Aké sú celkové poplatky za založenie spoločnosti? Skladajú sa minimálne z:  

kolky v cene 331 EUR (v prípade elektronického podania s platným elektronickým podpisom sa platí polovica)

úradne overený návrh na zápis s.r.o. po 2 EUR notár alebo 1 EUR matrika

5x úradne overené podpisy na spoločenskej zmluve (závisí od počtu spoločníkov), alebo zakladateľskej listine po 2 EUR notár alebo 0,5 EUR matrika

2x overené kópie ŽL po 1,33 EUR notár alebo 1,50 EUR matrika

samotné vydanie ŽL  3 EUR

Celkové náklady na založenie spoločnosti s.r.o. štandardným spôsobom predstavujú teda minimálne 336,16 EUR.

Alternatívou k časovo náročnému obiehaniu úradov a vypisovaní tlačív je kúpa novozaloženej spoločnosti (ready made), alebo oslovenie firmy špecializovanej na zakladanie spoločností, ktorá za vás vybaví všetky administratívne kroky. Takéto riešenia sú síce finančne nákladnejšie než samostatné zakladanie s.r.o., avšak úspora času je naozaj výrazná.