Anonymný investor = tichý spoločník

14.05.2018 07:45
Inštitút akciovej spoločnosti, kedy sa do obchodného registra nezapisujú majitelia akcií, ktorí sú majiteľmi samotnej spoločnosti. Takýmto spôsobom sa možno „skryť“, pričom obchodný partner nemusí ani vedieť s kým v skutočnosti podniká.
 
Spôsobob „utajeného podnikania“ je zmluva o tichom spoločenstve. V podstate ide o zmluvný vzťah medzi podnikateľom (rozumej obchodnú spoločnosť, SZČO, živnostník) na jednej strane a tichým spoločníkom na druhej strane, ktorým môže byť akákoľvek osoba nepodnikateľ, ale i podnikateľ. Tento zmluvný vzťah je upravený v Obchodnom zákonníku, pričom veľa ustanovení je dispozitívnych, čo znamená, že zmluvné strany si medzi sebou môžu upraviť právny vzťah aj inak, ako je nadefinovaný v zákone. Ak by sme to celé preniesli do praktickej roviny, tak môže ísť napríklad o situáciu investovania v podnikaní. Podnikateľ, podnikajúci formou obchodnej spoločnosti, vlastní napríklad lukratívny pozemok, ktorý je z dôvodu svojej polohy výhodný na výstavbu hotela. Nemá však vlastné zdroje financovania na výstavbu hotela. V pozícii tichého spoločníka však môže byť bohatý investor, ktorému sa nápad s hotelom „pozdáva“ a chce taktiež podnikať v predmetnej oblasti. Keďže investor je verejne známou osobou, jednoducho nechce byť „na očiach“, tak sa obchodní partneri dohodnú, že rozbehnú spoločný „business“ formou tichého spoločenstva. Bohatý investor teda vloží vklad do spoločnosti (ten môže mať podobu peňazí, know-how, majetkových práv napr. v podobe licencie na otvorenie hotela európskej značky, hnuteľných vecí, atď.), za čo mu bude patriť podiel na zisku z tohto spoločného „businessu“ vo výške x%. Samozrejme, jedná sa o principiálnu konštrukciu, do ktorej následne vstupuje množstvo komplikovaných právnych a účtovných vzťahov.
 
Základnými znakmi tichého spoločenstva je:
 
-          anonymita = možnosť podnikať cez niekoho iného bez nutnosti evidencie vo verejných registroch
 
-          po vložení vkladu vzniká nárok na dohodnutý podiel na zisku
 
-          tichý spoločník v zásade neručí za záväzky podnikateľa (okrem výnimiek)
 
Samozrejme, môže nastať i situácia, že predmetný hotel bude v prvých rokoch prevádzkovania stratový. V tomto prípade nemá tichý spoločník právo na podiel na zisku, dokonca sa jeho vklad môže znížiť o jeho podiel na strate. Ak by došlo k „spotrebovaniu“ vkladu (a nie je dohodnutá príplatková povinnosť), tak môže dôjsť aj k zániku tichého spoločenstva. Ak sa základný vklad v dôsledku straty len znížil, ale nespotreboval sa, tak investor (tichý spoločník) bude mať nárok na vyplatenie podielu na zisku až za obdobia, kedy jeho vklad dosiahol pôvodnú výšku ( inak povedané, nevypláca sa zisk, ale najprv sa dopĺňa vklad, a až po jeho doplnení môže dôjsť k vyplácaniu ziskov). Dalo by sa teda povedať, že tichý spoločník znáša oveľa väčšie riziko (nakoľko sa podieľa svojím vkladom aj na strate podnikania) ako keby svoje peniaze iba požičal za príslušný úrok, pričom ako zabezpečenie by mohol slúžiť lukratívny pozemok. Samozrejme, všetko závisí od analýzy rizík, či podstúpené podnikateľské riziko je vyvážene očakávanou mierou zisku. Ak by hotel prosperoval, tak bohatý investor by svoj vklad mohol zúročiť niekoľkonásobne, čo by pri pôžičke nebolo pravdepodobne možné.
 
Tiché spoločenstvo má svoje špecifiká, ktoré je nutné v zmluve ošetriť. Môže sa jednať o prípad ručenia, zániku tichého spoločenstva, špecifikácii druhu podnikania, ktorého sa tiché spoločenstvo týka ( napríklad cez tú istú spoločnosť sa môžu realizovať aj iné projekty), mnohé iné špecifiká. Na výpočet podielu zo zisku slúži účtovná závierka za príslušný rok. Ak by došlo k zániku tichého spoločenstva v priebehu roku (napríklad titulom výpovede zmluvy), tak je vhodné zostaviť mimoriadnu závierku ku dňu zániku tichého spoločenstva, aby mohlo dôjsť k vyrovnaniu. Aby nedošlo k skresľovaniu hospodárskych výsledkov ( jeho znižovanie v dôsledku nižšej výplaty podielu tichého spoločníka), tak zákon umožňuje tichému spoločníkovi napríklad právo nahliadať do účtovných záznamov. Tichému spoločníkovi sa priznávajú určité oprávnenia dozorného orgánu. V tejto súvislosti by mali byť samozrejme do zmluvy inkorporované inštitúty na ochranu tichého spoločníka.
 
V prípade, ak tichý spoločník nepožiadal o vyplatenie svojho podielu na zisku, tak to automaticky neznamená, že by sa o tento nevyplatený podiel navýšil jeho základný vklad. To by mohlo byť pre tichého spoločníka veľmi nepríjemné, nakoľko svojím vkladom sa podieľa aj na stratách spoločnosti. Takto môže byť komponovaná aj zmluva o tichom spoločenstve, čo je nevýhodné pre tichého spoločníka. Nevyplatený podiel na zisku tichého spoločníka by mal byť na osobitnom účte, nemal by sa automaticky „miešať“ s vkladom. Vklad by sa skôr mal navýšiť prostredníctvom dohody a príplatkovej povinnosti s aplikáciou jasného kľúča.