Právna úprava v Českej republike od 1. 1. 2014 nepripúšťa existenciu listinných akcií na majiteľa .

01.02.2014 07:30
Akcie na majiteľa môžu po tomto dátume existovať a byť emitované len ako zaknihované, alebo ako imobilizovaný cenný papier.
 
Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR na svojej schôdzi 7. 5. 2013 schválila dlho pripravovaný a diskutovaný zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie transparentnosti akciových spoločností a o zmene ďalších zákonov. Zotrvala pritom na pôvodnom ( už schválenom ) znenia a odmietla pozmeňujúce návrhy navrhnuté Senátom Parlamentu ČR .
 
Akciové spoločnosti s akciami na majiteľa sú v Českej republike pomerne obľúbené, pretože umožňujú nielen anonymný akcionársku štruktúru, ale aj administratívne veľmi jednoduché prevody akcií.
 
Akcionárske práva s listinnú akcií na majiteľa vykonáva osoba, ktorá sa takou akcií preukáže, resp. akcie predloží. Ani sama akciová spoločnosť nemá teda prehľad o tom , kto je jej akcionárom až do okamihu, kedy akcionár svoje akcionárske práva začne vykonávať.
 
V posledných rokoch sa otázka existencie akcií na majiteľa opakovane diskutovala a opakovane sa objavovala snaha anonymný akcionárskej štruktúry obmedziť, pretože poskytujú pomerne široký priestor pre zakrývanie skutočných vlastníkov a môžu byť nástrojom korupčných rokovaní a nástrojom k legalizácii príjmov z trestnej činnosti.
 
Rôzne európske štáty pritom pristupujú k regulácii listinných akcií na majiteľa rôzne. Niektoré štáty zakazujú anonymný vlastníckej štruktúry akciovej spoločnosti a niektoré štáty povoľujú anonymný vlastníckej štruktúry, ale obmedzujú ich prístup do oblastí, kde môžu získavať verejné prostriedky .
 
Na komunitárnej úrovni v súčasnej dobe neexistuje právna úprava, ktorá by členským štátom ukladala regulovať anonymný akcionársku štruktúru, s výnimkou povinnosti zverejňovať určité typy dokumentov ( napr. zakladateľské dokumenty, niektoré dokumenty týkajúce sa štatutárnych orgánov, účtovnej závierky a pod ).
 
Zákon o obchodných korporáciách, ktorý má nadobudnúť účinnosť od 1. 1. 2014, už tiež počíta s tým, že akcie na majiteľa bude možné vydávať len ako zaknihovaný cenný papier alebo imobilizovaný cenný papier.
 
 

Forma akcií od 1. 1. 2014

 
Ako už bolo uvedené vyššie, právna úprava od 1. 1. 2014 nepripúšťa existenciu listinných akcií na majiteľa. Akcie na majiteľa môžu po tomto dátume existovať a byť emitované len ako zaknihované, alebo ako imobilizovaný cenný papier.
 
Akciové spoločnosti , ktoré vydali listinné akcie na majiteľa, sa teda musia najneskôr do 31. 12. 2013 rozhodnúť, či zvolí : listinné akcie na meno, zaknihované akcie na majiteľa, alebo imobilizované akcie na majiteľa. Samozrejme môžu zvoliť aj variant zaknihovaných akcií na meno a podobne.
 
V prípade, že do 31. 12. 2013 nerozhodnú akciové spoločnosti, ktoré emitovali akcie na majiteľa, o zmene formy akcií, prípadne nedôjde k imobilizácii akcií, potom s účinnosťou od 1. 1. 2014 sa mení zo zákona listinné akcie na majiteľa, ktoré nie sú imobilizované, na listinné akcie na meno.
 
K tomuto dňu tiež dochádza zo zákona k zodpovedajúcej zmene stanov spoločnosti. Zákon nevyžaduje k účinnosti zmeny formy zápis do obchodného registra, táto zmena nastane zo zákona. Predstavenstvo akciovej spoločnosti je však povinné zmenu premietnuť do stanov a podať návrh na zápis zmeny formy akcií do obchodného registra najneskôr do 30. 6. 2014.
 
Spoločnosť je v takom prípade ďalej povinná uverejniť spôsobom určeným pre zvolanie valného zhromaždenia výzvu na predloženie akcií na výmenu alebo na vyznačenie nevyhnutných údajov. Toto oznámenie musí byť uverejnené najneskôr do 31. 3. 2014 a jeho súčasťou musí byť aj oznámenia o následkoch spojených s omeškaním. Akcionári sú povinní spoločnosti predložiť akcie k výmene alebo vyznačenie nevyhnutných údajov najneskôr do 30. 6. 2014 .
 
Výmena akcií prebehne buď formou výmeny akcií za nové, alebo vyznačením potrebných zmien na existujúcich akciách. Rozhodnutie o spôsobe výmeny patrí do pôsobnosti predstavenstva.
 
Zákon stanovuje sankciu za omeškanie akcionára s predložením akcií, keď akcionár v takom prípade nie je oprávnený vykonávať práva spojené s akciami, o ktorých je v omeškaní. Ďalej zákon stanovuje, že ak spoločnosť rozhodne o rozdelení zisku v čase, keď je akcionár v omeškaní s plnením vyššie uvedenej povinnosti predložiť akcie, potom mu právo na dividendu k akciám, s ktorými je v omeškaní, nevznikne .
 
Súčasne s prijatím zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie transparentnosti akciových spoločností došlo k zmene niektorých zákonov, najmä obchodného zákonníka, zákona o cenných papieroch a zákona o podnikaní na kapitálovom trhu.
 
Novelou Obchodného zákonníka sa okrem iného zavádza povinnosť akcionárov s listinné akcie na meno zriadiť si na účely výplaty dividendy účet u bankovej inštitúcie tak, aby bolo možné tiež sledovať tok dividend a iných peňažných plnení v prospech daného akcionára .
 
Novela zákona o cenných papieroch a zákona o podnikaní na kapitálovom trhu podrobnejšie upravuje imobilizáciu cenných papierov.